Na podlagi 24. člena Statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), je bila 18. decembra 2019, v prostorih SDH ustanovna seja Ekonomsko socialnega strokovnega odbora SDH (ESSO) v novi sestavi.

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za družbe, ki jih SDH upravlja. Sestavljen je iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni države, ki so člani Ekonomsko – socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let. Novoimenovani člani so: Miroslav Garb (Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost), Saška Kiara Kumer (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Zdenko Lorber (Slovenska zveza sindikatov Alternativa), Albert Pavlič (Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost), Jakob Počivavšek (Konfederacija sindikatov Pergam), Branimir Štrukelj (Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije) in Damjan Volf (Konfederacija sindikatov 90 Slovenije).

Na seji so člani izmed sebe izvolili predsednika Zdenka Lorberja in namestnico predsednika Saško Kiaro Kumer. Seznanili so se s Poslovnikom o delu Ekonomsko socialnega strokovnega odbora SDH. Člani ESSO so podpisali Izjavo o varovanju notranjih informacij in Izjavo o varovanju poslovne skrivnosti. Prav tako so se seznanili s Pregledom rezultatov portfelja v upravljanju SDH.

https://www.sdh.si/sl-si/novice/1787/ustanovna-seja-ekonomsko-socialnega-strokovnega-odbora-sdh