PREDSEDNIK

Zdenko LORBER, dipl. ekonomist

Predsednik SZS Alternativa deluje v sindikalnih vrstah od leta 1993. Znotraj svojega matičnega Sindikata strojevodij Slovenije je opravljal vrsto zadolžitev. Bil je disciplinski zagovornik, glavni urednik sindikalnega glasila Budnik, urednik spletne strani, vodil je območni odbor sindikata strojevodij v Mariboru. Od leta 2009 deluje kot podpredsednik Sindikata strojevodij Slovenije. Udeležil se je več izobraževalnih seminarjev pod okriljem Evropske transportne federacije sindikatov ETF in je sodeloval pri več mednarodnih projektih, ki so bili povezani s problematiko razvoja železniškega sektorja in širjenjem socialnega dialoga v državah JV Evrope. Kot predsednik SZS Alternativa je v prvem mandatu vodil oz. sodeloval pri več projektih, ki so bili financirani iz EU sredstev. Na neposrednih in tajnih volitvah v svet delavcev Slovenskih železnic je pridobil zaupanje zaposlenih v dveh zadnjih mandatih. Kot delavski predstavnik se poklicno ukvarja s pravicami zaposlenih od leta 2004.

V okviru Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije deluje kot član od leta 2007. V tem obdobju je v imenu Slovenske zveze sindikatov Alternativa aktivno sodeloval pri pogajanjih za sklenitev Socialnega sporazuma 2007 – 2009 in 2015 – 2016, spremembah Zakona o delovnih razmerjih (2007 in 2012), Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), pogajanjih za sklenitev Kolektivne pogodbe o načinu usklajevanja plač (Kppi), kot pogajalec je sodeloval pri pripravi različnih zakonov s področja delovnopravne zakonodaje in predpisov s področja upravljanja državnega premoženja. Na področju poklicnega pokojninskega zavarovanja je bil pobudnik več zakonodajnih sprememb, usklajeval delo sindikalne pogajalske skupine, vodil mednarodni projekt – financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma, aktiven je tudi v odboru sklada poklicnega pokojninskega zavarovanja.

Kot bivši generalni sekretar je bil za predsednika SZS Alternativa prvič izvoljen 4. marca 2010. Drugi mandat je nastopil 10. marca 2015.

Zdenko Lorber je rojen 7. aprila 1969 v Mariboru in živi s svojo družino v lastni stanovanjski hiši v Jarenini.

Zadolžitve

Na ravni države

 • Član Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije (RS)
 • Predsednik Ekonomsko socialnega strokovnega odbora Slovenskega državnega holdinga (SDH)
 • Član Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Član Odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Član delovne skupine ESS za pripravo sprememb ZPIZ
 • Član delovne skupine ESS za pripravo Uredbe o merilih in kriterijih poklicnega pokojninskega zavarovanja
 • Član koordinacije v Zavezništvu sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije
 • Sodnik porotnik na delovnem sodišču v Mariboru

Na Slovenskih železnicah

 • Predsednik Sveta delavcev SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o, (SD VIT)
 • Član Sveta delavcev Kapitalsko povezanih družb Slovenskih železnic, d.o.o. (SD KPD)
 • Član Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa
 • Predsednik Odbora SD KPD za spremljanje izvajanja disciplinskih postopkov

V Sindikatu strojevodij Slovenije

 • Podpredsednik Sindikata strojevodij Slovenije
 • Član uredniškega odbora sindikalnega glasila »Budnik«
 • Član foruma železniških sindikatov jugovzhodne Evrope

SEKRETAR

Leon DIDIČ, magister ekonomskih in poslovnih ved

Svojo delovno pot je pričel leta 1991 v sindikalni konfederaciji Neodvisnost kot tajnik, nato pa se je leta 1999 zaposlil na Slovenskih železnicah kot referent za financiranje. Kmalu za tem je bil imenovan za poklicnega člana sveta delavcev in  leta 2002  za sekretarja sveta delavcev. To delo opravlja še danes. V okviru sveta delavcev je pristojen za pripravo in pomoč pri vodenju sej, objavljanje odločitev in drugih aktov sveta delavcev ter sodelovanje vodstva družbe s predstavniki zaposlenih.

Leta 2004 je bil na kongresu SZS-Alternativa izvoljen za sekretarja. Na zadnjem kongresu SZS-Alternativa, marca 2010, je kandidiral za sekretarja in dobil polno podporo delegatov kongresa. V okviru svojih pristojnosti je  kot sekretar SZS-Alternativa, pristojen za pripravo in pomoč pri vodenju sej, sodelovanje z državnimi organi in sindikalnimi organizacijami ter usklajevanje interesov sindikatov, članov SZS-Alternativa.

Leta 2007 je, ob delu, uspešno zaključil študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru z diplomo iz managementa (obvladovanje organizacijskih sprememb), nato pa nadaljeval s podiplomskim študijem na smeri Management in organizacija poslovanja, kjer je leta 2010 tudi magistriral

Tekoče govori angleški, srbski in hrvaški jezik.

Leon Didič je  rojen 2. oktobra 1970 v Negotinu

Člani (15) predsedstva SZS-Alternativa v mandatnem obdobju 2015 – 2020

 • Zdenko LORBER – predsednik
 • Leon DIDIČ – sekretar
 • Milorad ŠLJIVIČ – podpredsednik, Sindikat železniškega prometa Slovenije (SŽPS)
 • Zlatko RATEJ – Sindikat strojevodij Slovenije (SSSLO)
 • Mladen JOVIČIČ – Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti luke Koper (SŽPD)
 • Igor ERIČ – Sindikat železničarjev Slovenije (SŽS)
 • Asmir BEČAREVIČ – Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES)
 • Jože PAVŠEK – Sindikat železniškega transporta Slovenije (SŽTS)
 • Bojan GOLJEVŠEK – Zveza sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije (Zveza SABS)
 • Zdravko SKRBIŠ – Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije (SVŽVS)
 • Albin DOBNIK– Sindikat železniških delavcev Slovenije (SŽDS)
 • Brigita KOČEVAR – Sindikat poštnih delavcev (SPD)
 • Dejan ŽOLEK – Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije (SVPS)
 • Diko IVANOVIČ – Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije (SDŽDS)
 • Hermina ŠABANOV – Sindikat delavcev uprave Slovenskih železnic (SDUSŽ)

Projekt sofinancira