Bistvene spremembe ZPIZ-2, ki so se zgodile med parlamentarnim postopkom s posebnim poudarkom na opisu rešitev sistema obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja – poklicnega upokojevanja.

 

Predsedstvo Slovenske zveze sindikatov Alternativa je na svoji zadnji prednovoletni seji podprlo pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju . Predsednik Zdenko Lorber je v uvodu povzel tako slabe kot dobre rešitve novega zakona ob tem pa posebej poudaril, da dobre rešitve v zakonu ne odtehtajo odločitve o njegovi podpori, saj se najbolj bistvene in za delavce škodljive določbe pokojninske reforme niso v ničemer približale stališčem sindikalne strani.

V zvezi s sprejemanjem zakona v parlamentu je dejal, da je SZS Alternativa aktivno sodelovala pri oblikovanju amandmajev (preko poslancev smo v odločanje posredovali 17 amandmajev – nekaj izmed teh je bilo v parlamentu tudi sprejetih ), in da smo aktivno sodelovali na vseh štirih sejah parlamentarnega odbora za delo družino in socialne zadeve. Med pomembnejše korekcije  zakona, ki so bile sprejete v zakonodajnem postopku parlamenta je izpostavil:

 

 • obdobje služenja vojaškega roka bo v prihodnje mogoče upoštevati pri znižanju starostnega pogoja za upokojitev (65 let m/ž), obstaja pa tudi možnost cenejšega dokupa dobe služenja vojske,
 • obdobje starševstva bo mogoče, za tistega, ki je skrbel za otroka v prvem letu otrokove starosti, odšteti od starostnega pogoja za pridobitev starostne pokojnine in sicer za vsakega otroka do 8 mesecev, vendar to znižanje ne more biti za zavarovanca pod 60 let in za zavarovanke pod 58 let starosti,
 • obdobje, ki se bo upoštevalo kot osnova za izračun pokojnine, naj bi se zajemalo iz katerih koli zaporednih 30 let zavarovanja, ki so za zavarovanca najugodnejše. Iz tega obdobja pa se bodo izločila 3 leta, ki so za zavarovanca najmanj ugodna,
 • v upoštevanje obdobij priznane zavarovalne dobe, se bodo upoštevala obdobja obračunanih prispevkov, četudi delodajalec teh sredstev ni dejansko plačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ne glede na uspeh ukrepov za izterjavo),

 

Zdenko Lorber  je ob tem posebej poudaril, da v tem obdobju ni prišlo do nikakršnih korekcij najbolj spornih določb ZPIZ-2, ki podaljšujejo potrebno starost za starostno upokojitev (65 let) in podaljšujejo potrebno zavarovalno dobo za prejem polne pokojnine (43 let moški, 41 let ženske).

 

V zvezi s problematiko obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kjer SZS Alternativa prevzema nosilno vlogo sindikalnih aktivnosti, je predsedujoči Zdenko Lorber izpostavil bistvene rešitve sistema ODPZ v ZPIZ-2. Med slabe rešitve zakona prišteva:

 

 • rešitev v 398. členu ZPIZ-2, ki posameznim zavarovancem, prvenstveno tistim, ki so pred letom 2000 delali na beneficiranih delovnih mestih 12/14, onemogoča odštevanje pridobljene zavarovalne dobe s povečanjem do 01.01.2001, saj jim tabela tega člena to preprečuje,
 • da država več ne jamči za zajamčen donos delovanja sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar pomeni, da bodo v primeru slabega poslovanja sklada to neposredno občutili zavarovanci. Jamstvo države je opredeljeno le v primeru stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave Kapitalske družbe,
 • da bo pravica do izplačila poklicne pokojnine odvisna od zbranih sredstev na individualnih računih zavarovancev. Zavarovanec bo pridobil pravico do poklicne pokojnine v kolikor bo zavarovančeva pokojninska doba, skupaj z dodano dobo, znašala 40 let, ob tem pa bodo morala biti zbrana sredstva v takšni višini, da bodo omogočala izplačilo poklicne pokojnine od trenutka, ko bo zavarovanec izpolnil pogoj za poklicno upokojitev do izpolnitve pogoja za pridobitev predčasne ali starostne pokojnine. Višina pokojnine v tem obdobju bo morala znašati najmanj 80% najnižje pokojninske osnove v mesecu uveljavitve pravice do poklicne pokojnine. (80% najnižje pokojninske osnove znaša danes cca. 428,40 EUR)
 • prispevna stopnja bo enotna in bo znašala najmanj 10,55%, enotna bo, tako kot do sedaj, tudi dodana doba (3 mesece na leto za vsa delovna mesta)

 

Med boljše rešitve v ZPIZ-2, povezane z ODPZ, ki so nastale predvsem zaradi našega vplivanja na ministrstvu oz. na odboru za delo pa se prišteva:

 

 • določba v 3. odstavku 414. členu ZPIZ-2 daje formalno podlago za sprejem posebnega zakona, ki bo omogočal pokritje izpada sredstev za vse, ki jim sredstva na individualnem računu ne zagotavljajo koriščenje pravic iz ODPZ oz. pravic do poklicne pokojnine,
 • merila in kriteriji za določitev delovnih mest ODPZ se bodo sprejemali le na podlagi soglasja s sindikati,
 • sindikalna stran bo lahko vplivala na določitev delovnih mest, ki bodo uvrščena na seznam ODPZ, prav tako pa bomo imeli možnost vplivati na oblikovanje pokojninskega načrta ODPZ,
 • odbor, ki bo nadziral delo sklada ODPZ, bo sestavljen iz treh predstavnikov članov sklada (zavarovancev) in dveh predstavnikov delodajalcev,
 • po sprejemu ZPIZ-2 bo moral biti v dveh letih sprejet pokojninski načrt ODPZ na podlagi novega zakona in v njega bodo vključeni vsi aktualni zavarovanci ODPZ,
 • v primeru, da bo delavec delal na delovnih mestih s povečanjem oz. na delovnem mestu, ki je vključeno v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja skupaj več kot 16 let moški oz. 15 let ženska, ne bo podvržen malusom ob odmeri njegove starostne pokojnine,
 • v času prejemanja poklicne pokojnine se bo zavarovanec lahko vključil v pokojninsko zavarovanje in si s plačevanjem najnižje pokojninske prispevne stopnje zagotovil, da njegova starostna pokojnina ne bo nižje odmerjena (tega ne gre enačiti z malusi, o katerih je govora v prejšnji alineji). Prispevno stopnjo iz tega naslova mu bo lahko, na podlagi zakona oz. kolektivne pogodbe, plačal delodajalec. Čas plačevanja najnižje pokojninske prispevne stopnje ne bo negativno vplival na odmero najugodnejših (30-3) let pokojninske dobe, saj se to obdobje v osnovo za izračun starostne pokojnine ne bo upoštevalo,
 • zakon omejuje možnost samovoljnega dviga stroškov Kapitalske družbe. Obračunani stroški so po tem zakonu nižji (vstopni stroški max. 2,5%, izstopni stroški max. 0,5%, upravljavska provizija max. 1%) od vseh ostalih vzajemnih pokojninskih skladov iz tega zakona.

V zvezi s posebnim zakonom, ki bo določil vire za pokritje pravic zavarovancev ODPZ, ki na računih Kapitalske družbe nimajo dovolj sredstev je predsedujoči dejal:

– da je 07.12.2010 potekal prvi sestanek v zvezi s tem zakonom,

– da MDDSZ pristopa k temu zakonu neresno in neodgovorno, saj je strokovni sodelavec ministrstva prišel na sestanek brez kakršnega koli mandata,

– da na sestanek niso bili povabljeni predstavniki delodajalcev,

– da kapitalska družba še zmeraj ni posredovala natančnih izračunov dolga, ki izvira iz tega naslova,

– da naj bi v novem zakonu dosegli dogovor o krogu zavarovancev, katere bo ta zakon pokrival, pogojih in pravicah za zavarovance po tem zakonu, višini sredstev do katere se bo kril primanjkljaj, virih financiranja in začetku veljavnosti,

– da je o vseh problemih v zvezi z oblikovanjem tega zakona, obvestil ESS

Predsedstvo SZS-Alternativa je na podlagi obširen in argumentirane razprave sprejelo sklep da podpira širše aktivnosti za izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma povezanega z uveljavitvijo ZPIZ-2saj predstavlja referendum tisti instrument vplivanja na sprejem škodljive zakonodaje, ki lahko učinkovito prepreči sprejem neustreznega in nepravičnega zakona.