Spremembe Zakona o delovnih razmerjih burijo duhove!
Kot vam je verjetno znano je vlada posredovala v razpravo predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Gre za prve letošnje »popravke« naše delavske ustave, večje in korenitejše naj bi vlada pripravila v drugi polovici tega leta. Tisto kar  pri teh spremembah najbolj bode v oči, je predlog o drastičnem zmanjševanju višine odpravnin. Pri tem so mišljene odpravnine, ki jih prejmejo delavci v primeru odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov oz. razloga nesposobnosti. Gre torej za odpravnino, ki jo prejme delavec, ko izgubi zaposlitev – v ta kontekst odpravnine ob upokojitvi ne štejejo.
Po dosedanjem ZDR je višina odpravnine odvisna od števila let dela pri posameznem delodajalcu. Glede na navedeno znaša danes višina odpravnine (osnova je povprečna mesečna plača za zadnje tri mesece):
–          1/5 od osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen več kot 1 leto oz. do 5 let,
–          1/4 od osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu od 5 do 15 let,
–          1/3 od osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 15 let.
Nov predlog vlade predvideva enotno odmero (ne glede na leta dela pri posameznem delodajalcu), v višini 1/5 od osnove za vsako leto dela. Sindikati takemu predlogu ostro nasprotujemo, saj drastično zmanjšuje zneske prejetih odpravnin predvsem za starejše delavce. Za primer: delavec, ki prejema minimalno plačo 30 let, bi prejel po odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov 2800 evrov nižjo odpravnino, kot po sistemu, ki velja danes. Nižanju odpravnin nasprotujemo:
–          ker menimo, da je potrebno spremembe Zakona o delovnih razmerjih sprejemati konsenzualno, ne pa da gre vlada v parlament z zakonom, ki ni usklajen s socialnimi partnerji (do sedaj se je ZDR vedno spreminjal tako, da smo se o njem sporazumeli socialni partnerji – aktualna »socialnodemokratska« vlada bo to očitno ignorirala)
–          ker nam vlada do sedaj še ni predstavila strokovnih argumentov za nižanje odpravnin, temveč zgolj sledi sugestijam delodajalcev, ki vidijo v odpravninah poglavitno oviro za vzpostavitev t.i. varne prožnosti.
–          ker predstavlja odpravnina sredstvo preprečevanja prehitre (odprte) brezposelnosti, saj je danes delodajalec primoran (tudi zaradi zneska odpravnine) premisliti/preveriti ali bi se morebiti dalo delavca s prekvalifikacijami, dokvalifikacijami, usposabljanji itd usposobiti za drugo delovno mesto. V primeru stroškovno ugodnega odpuščanja delodajalec tega ne bo pripravljen preverjati oz. v to vlagati svoj napor.
–          ker nižanje odpravnin ne ustvarja novih delovnih mest. To se je lepo pokazalo ob spremembah ZDR v letu 2002, ko smo znižali višino odpravnin iz takratnih 0,5% na sedanjo raven, pa to ni botrovalo temu, da bi se dvignila raven zaposlovanja za nedoločen čas.
–          ker je mogoče o eventualnem nižanju višine odpravnin govoriti edino v momentu, ko bi Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) z dvigom višine in časa prejemanja nadomestil za brezposelnost sledil nižanju odpravnine iz ZDR. Sedanji predlog ZUTD predvideva le dvig višine prejetega nadomestila za prve tri mesece prejemanja (iz sedanjih 70 na 80 odstotkov). Drug moment, ki bi eventualno lahko doprinesel k nižanju odpravnin po ZDR-ju pa je uveljavitev Zakona o skladih za odpravnine. Po tovrstnem zakonu bi se ustvaril sklad za odpravnine, v katerega bi preko prispevne stopnje vlagali delodajalci oz. vlada in ki bi v primeru izgube zaposlitve (tudi zaposlitve za določen čas) omogočil delavcu  črpanje teh sredstva za preživetje.
–          ker je potrebno razpravo o odpravninah povezati s sprejemanjem Zakona o skladih za odpravnine (vlada ga je že napovedala) in Zakona o urejanju trga dela, ter na ta način celovito obravnavati to problematiko, pri čemer se v SZS Alternativa zavzemamo za to, da se išče novo ravnovesje pri delitvi »bremena« odpravnin na relaciji delodajalci/proračun.
 
Aktivnosti petih sindikalnih central v zvezi z napovedanimi spremembami Zakon o delovnih razmerjih
Sindikalne centrale SZS-Alternativa, ZDSS Solidarnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije KNSS Neodvisnost, Konfederacija sindikatov 90 in sindikalna konfederacija PERGAM smo se v zvezi s tem odločile, da bomo z intenziviranjem aktivnosti storile vse, da se volja vlade po drastičnem zniževanju odpravnin ne udejani. V ta namen, smo že 13. aprila organizirali protestno konferenco, na kateri smo poleg problematike sprememb pokojninske zakonodaje opozorili tudi na nesprejemljivost sprememb ZDR. Na posebni tiskovni konferenci (5. maja) smo omejene sindikalne centrale napovedale proteste pred parlamentom, v kolikor bo prišlo do sprejemanja ZDR v tej vsebini. V tem času omenjene sindikalne centrale obiskujemo poslanske skupine (ZARES – 18. maj, SDS -21. maja, LDS – 1. junija …), ob tem pa smo se 17. maja ponovno sestale (neuspešno!) z ministrom za delo družino in socialne zadeve dr. Ivanom Svetlikom. Nadaljevanje pogovorov na to temo se pričakuje ob naslednjem sestanku s premierjem Borutom Pahorjem, ki bo predvidoma 8. junija.
V PRIMERU, DA BO PARLAMENT ODLOČAL O PREDLAGANEM NIŽANJU ODPRAVNIN V NOVEM ZDR, BOMO ORGANIZIRALI PROTESTNE DEMONSTRACIJE.
VERJAMEMO, DA SE JIM BOSTE PRIKLJUČILI!