Na seji predsedstva SZS – Atlernativa, ki je potekala 4. septembra, smo razpravljali tudi o predlogu Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Zdenko Lorber je pojasnil, da je še pred počitnicami sodeloval na neformalnih usklajevanjih na ministrstvu za finance, kjer je glavna razprava potekala v smeri iskanja rešitev za pozicioniranje KAD-a v novo nastali holding. Znotraj tega je bila njegova glavna skrb, da se ustrezno pozicionira Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ni bil v predlogu zakona sploh omenjen. V zvezi s tem je dejal, da so te pripombe in nadaljnja usklajevanja političnih strank prispevala k temu, da se je  v noveliranem predlogu zakona kapitalska družba ohranila v prvobitni obliki. Torej v obliki odvisne družbe kot samostojna pravna oseba s svojim nadzornim svetom. Znotraj KAD pa bo tudi sklad obveznega dodatnega zavarovanja ostal v takšni obliki kot do sedaj.

Na omenjeni seji predsedstva se je ob obravnavni noveliranega predloga zakona o SDH, ob katerem formiranju se JE članom predsedstva odpiralo vrsto vprašanj in dilem, oblikoval predlog, da se nadzorni svet holdinga SDH formira tako, da bi bila tretjina članov imenovana iz vrst predstavnikov sindikatov, ki bi jih predlagali sindikati, člani ESS. V formalnem smislu ta predlog temelji na konstituiranju nadzornih svetov v tistih družbah dvotirnega upravljanja, kjer deluje delavsko soupravljanje in člane prelaga svet delavcev družbe. V vsebinskem smislu pa predlog sloni zavedanju, da bo holding združeval podjetja v delni ali popolni lasti države in v katerih je zaposlenih preko sto tisoč zaposlenih, ki jim seveda ni mar za usodo holdinga. Poleg tega pa se je dosedaj vse prevečkrat izkazalo, da politiki, ko je govora o nadzorstvenih nalogah v družbah, bankah, zavodih. …, ne gre popolnoma zaupati.

Zdenko Lorber je pobudo, ki je bila formirana na seji predsedstva SZS Alternativa  predstavil na seji Ekonomsko socilanega sveta, 7. septembra in na tiskovni konferenci, ki je sledila tej seji. Povzeli pa so jo tudi nekateri mediji. Na seji ESS je pobudo povzela večina članov iz vrst delojemalcev. Skupaj s pripombami sindikatov ZSSS in KSJS pa je bil oblikovan skupen predlog pripomb, ki je bil posredovan delovni skupini na ministrstvu za finance oz. delovni skupini parlamentarnih strank, ki jo je vodil poslanec Marko Pogačar.