Velika pričakovanja – a nič konkretnega!

 

Na zadnji seji Ekonomsko socialnega sveta je bila v okviru prve točke dnevnega reda obravnavana   problematika obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ). Zdenko Lorber je kot uvodničar predstavil vso paleto problemov, ki so povezani z delovanjem tega sistema, pri čemer je izpostavil;

 • da je na njegovo pobudo pričela z delom koordinacija 17. sindikatov, ki je k delu pritegnila tudi predstavnike ministrstva za delo, kapitalske družbe in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • da sistem ODPZ zavarovancem ne prinaša primerne poklicne pokojnine, še manj pa lahko ti zavarovanci računajo na znižano poklicno pokojnino, ki bi  pokrila malus pri odmeri pokojnine iz prvega stebra,
 • da je minister brez kakršnega koli dialoga s socialnimi partnerji spremenil Pokojninski načrt ODPZ, ki je brez strokovnih podlag poenotil prispevno stopnjo za vse zavarovance.
 • da je aktualna pokojninska zakonodaja spisana tako, da zavarovanci 12/14 s prispevno stopnjo 4,20%, sploh ne bodo mogli uveljaviti leta t.i. beneficirane delovne dobe, pridobljene pred letom 2001,
 • da še danes ni izdelanih jasnih mehanizmov, ki bi zavarovancem omogočali pridobiti hiter in transparenten izračun, kdaj se bodo lahko poklicno upokojili in koliko bo znašala njihova višina poklicne pokojnine,
 • da izražajo člani koordinacije sindikatov ODPZ izrazito nezaupanje v dosedanji sistem ODPZ, kar terja razmislek o tem, ali ga velja v takšni obliki podpreti tudi v novelirani pokojninski zakonodaji.

V razpravi so razpravljavci iz sindikalnih vrst poudarili:

Lučka Böhm ZSSS;

 • da socialnega dialoga v zvezi s spremembo pokojninskega načrta sploh ni bilo,
 • da je potrebno okrepiti inšpekcijski nadzor, ker nekateri delodajalci prispevkov za ODPZ sploh  ne plačujejo,
 • da je potrebno pripraviti posodobljen  seznam delovnih mest ODPZ.

Miroslav Garb KNSS Neodvisnost;

 • po njegovem mnenju bi bilo najbolje, da bi se sistem ODPZ vrnil v prvi steber, ker sedanji sistem zavarovancem ne omogoča primernih poklicnih pokojnin,

Jurij Por, Sindikat vladne agencije Slovenije;

 • koordinacija sindikatov ODPZ je podala vrsto predlogov izboljšav sistema ODPZ in pričakovati je, da jih ministrstvo upošteva in se do njih opredeli

Branimir Štrukelj Konfederacija sindikatov javnega sektorja;

 • v prihodnji ureditvi bi veljalo namesto pokojninskega načrta ODPZ skleniti kolektivno pogodbo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, katero bi na enakopravnih osnovah sklepali vsi socialni partnerji.

V nadaljevanju razprave, v kateri so iz strani ministrstva sodelovali minister dr. Ivan Svetlik in  Peter Pogačar (direktor direktorata za varstvo pravic in pravice iz dela), je bilo izpostavljeno;

 • da je koordinacija sindikatov ODPZ opravila pomembno delo pri usklajevanju stališč in da ji gre v zvezi s tem vsa zahvala,
 • da bo nov sistem, ki ga predlaga ministrstvo v novi pokojninski zakonodaji, uredil nekatera problematična področja sedanje ureditve (npr: odprava malusov zavarovancev ODPZ pri odmeri pokojnine iz prvega stebra),
 • da bi bilo smotrno tej koordinaciji sindikatov podeliti mandat ESS in vanjo vključiti še vse tiste, ki imajo interes sodelovanja,
 • da bo potrebno pri ureditvi stanja za tiste zavarovance, ki so del časa delali v  sistemu t.i. beneficirane delovne dobe in del v sistemu ODPZ, zaostriti pogoje upokojevanja,
 • da bi bilo potrebno v prihodnje spremembe Pokojninskega načrta ODPZ dogovarjati skupaj s socialnimi partnerji,

Borut Jamnik iz Kapitalske družbe je poudaril;

 • da se mu zdi nasprotovanje sindikatov v zvezi z določitvijo enotne prispevne stopnje nelogično,
 • da je izračun nove prispevne stopnje (10,55) pripravljen na strokovnih podlagah,
 • da se zaveda svoje vloge, v kateri KAD v tem sistemu, nastopa zgolj v vlogi izvajalca.

Po razpravi je bilo dogovorjeno, da se na izhodiščih delovanja koordinacije sindikatov ODPZ – v okviru ESS – ustanovi delovna skupina ODPZ, ki bo pripravila predlog rešitev problematike ODPZ v ZPIZ-1 in predlog določil  ODPZ v novi pokojninski zakonodaji ZPIZ-2. O tem, da bi ministrstvo prišlo na sejo ESS z izdelanim predlogov rešitev za znane probleme ODPZ  pa ni bilo duha in sluha.